Styrelsen informerar

Vad händer i klubben?
Håll dig uppdaterad!
Senaste informationen
från styrelsen kan du
hitta här >>

Salukins ålder

Rapportera in om du mist
din saluki, gäller hundar
födda 1991 och framåt.
Enkäten hittar
du här >>

Jubileum!

Här här hittar du
information om
vår jubileumshelg
2018 >>
Välkommen!

Kallelse till ordinarie årsmöte 2018

Datum 25 mars
Tid direkt efter att salukibedömningen är klar
Plats Upplands Väsby
Information Årsmötet hålles i samband med Svenska Vinthundklubben Östras utställning och mötet börjar direkt efter att salukibedömningen är klar. Motioner till årsmötet skall enligt stadgarna vara styrelsen tillhanda senast 21 dagar innan årsmötet, d v s senast den 4 mars.
Årsmöteshandlingar Ladda ner >>

Dagordning vid ordinarie årsmöte.

1. Justering av röstlängden.

2. Val av ordförande för möte.

3. Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet.

4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden skall justera protokollet.

5. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av klubbens medlemmar.

6. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst.

7. Fastställande av dagordningen.

8. Styrelsens årsredovisning, balans och resultatredovisning, redogörelse för arbetet med avelsfrågor samt revisorernas berättelse.

9. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa uppkommen vinst eller förlust.

10. Styrelsens rapport om de uppdrag föregående klubbmöte givet till styrelsen.

11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.

12. A. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan.
B. Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår.
C. Beslut om styrelsens förslag till rambudget.

13. Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen enligt § 8 samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning

14. Val av två revisorer och två revisorsuppleanter enligt § 9 i dessa stadgar

15. Val av valberedning enligt § 10 i dessa stadgar

16. Beslut om omedelbar justering av punkterna 13-15

17. Övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till klubbmötet eller som senast 14 dagar innan mötet anmälts till styrelsen. Anmälan av sådant ärende skall vara skriftligt. Till ärendet skall styrelsen för behandling av klubbmöte avge utlåtande och lämna förslag till beslut. Väcks vid ordinarie klubbmöte förslag i ett ärende som inte finns medtaget under punkt 17 kan, om klubbmötet så beslutar, ärendet tas upp till behandling men inte till beslut