Styrelsen informerar

Vad händer i klubben?
Håll dig uppdaterad!
Senaste informationen
från styrelsen kan du
hitta här >>

Salukins ålder

Rapportera in om du mist
din saluki, gäller hundar
födda 1991 och framåt.
Enkäten hittar
du här >>

Salukibladet

Erbjudande!
Boka vårt
annonspaket i
Salukibladet
Boka här >>

Kallelse till ordinarie årsmöte 2020

Härmed kallas alla medlemmar i Svenska Salukiringen till ordinarie årsmöte den 21 mars i Upplands-Väsby. Årsmötet hålles i samband med Svenska Vinthundklubben Östras utställning och mötet börjar direkt efter att salukibedömningen är klar. Motioner till årsmötet skall enligt stadgarna vara styrelsen tillhanda senast 21 dagar innan årsmötet, d v s senast den 28 februari.

Dagordning vid ordinarie årsmöte
1. Justering av röstlängden.
2. Val av ordförande för möte.
3. Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet.
4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden skall justera protokollet.
5. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av klubbens medlemmar.
6. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst.
7. Fastställande av dagordningen.
8. Styrelsens årsredovisning, balans och resultatredovisning, redogörelse för arbetet med avelsfrågor samt revisorernas berättelse.
9. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa uppkommen vinst eller förlust.
10. Styrelsens rapport om de uppdrag föregående klubbmöte givit till styrelsen.
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
12. A. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan.
B. Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår.
C. Beslut om styrelsens förslag till rambudget.
13. Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning
14. Val av två revisorer och två revisorsuppleanter
15. Val av valberedning
16. Beslut om omedelbar justering av punkterna 13-15
17. Övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till klubbmötet eller som senast 21 dagar innan mötet anmälts till styrelsen. Anmälan av sådant ärende skall vara skriftligt. Till ärendet skall styrelsen för behandling av klubbmöte avge utlåtande och lämna förslag till beslut. Väcks vid ordinarie klubbmöte förslag i ett ärende som inte finns medtaget under punkt 17 kan, om klubbmötet så beslutar, ärendet tas upp till behandling men inte till beslut.