BADAVIE DIZZY MISS LIZZY

Badavie Silmarillon x Badavie Pharaz

Vetkl VG SvSR Ljungbyhed Off 1/6-14
Vetkl EXC-1 / CK SvVK Upplands Väsby Off 15/3-14
Senkl 4 SvSR Vilsta Inoff 26/7-13
Vetkl VG SKK Vallentuna Int 27/5-12
Ökl 1 SKK Stockholm Int 18/12-10
Ökl 1-3 / CK SvVK Vallentuna Off 17/10-10
Ökl 1-4 SKK Högbo Bruk Int 5/9-10
Ökl 1-5 / CK SvVK Köping Off 25/2-07
Ökl 2 SKK Nyköping Int 19/8-06
Ökl 1 SvVK Mariefred Off 30/7-06
Ukl 1-4 SvVK Köping Off 25/2-06
Ukl 1-3 / HP SKK Stockholm Int 11/12-05
Ukl 1-3 SKK Täby Nat 28/8-05