MATANAH'S AVIGAIL BAT SHIVA

Dabka's Chaspar x El-Ubaid's Hera

matanahs avigal bat shiva

Chkl EXC SKK Stockholm Int 12/12-15
Chkl EXC SKK Högbo Bruk Int 13/9-15
Chkl EXC SvVK Strömsholm Off 26/7-15
Chkl EXC SvSR Strömsholm Off 25/7-15
Chkl VG-3 SKK Alfta Nat 5/7-15
Chkl EXC-4 SvVK Upplands Väsby Off 21/2-15
Chkl EXC / Avelsgrupp 2 HP SvSR Alfta Off 13/7-14
Chkl EXC-4 CK SKK Alfta Nat 12/7-14
Chkl VG SvSR Ljungbyhed Off 1/6-14
Chkl EXC SvVK Ljungbyhed Off 31/5-14
Chkl EXC SvVK Ljungbyhed Off 30/5-14
Chkl EXC SvVK Upplands Väsby Off 15/3-14
Chkl EXC SKK Stockholm Int 8/12-13
Chkl EXC-3 / CK / BT-4 Danmark, Herning Int 2/11-13
Chkl EXC-4 / CK SKK Högbo Bruk Int 2/9-12
Chkl EXC-4 SKK Högbo Bruk Int 1/9-12
Ökl EXC-1 / CK / BT-2 / CERT / CACIB / CHAMPIONAT SKK Högbo Bruk Int 31/8-12
Ökl EXC SvVK Tammsvik Off 29/7-12
Ökl EXC SvSR Tammsvik Off 28/7-12
Ökl EXC-1 / CK / BT-2 / CERT SKK Alfta Nat 7/7-12
Ökl EXC-2 / CK / BT-4 / R-CERT SKK Avesta Int 17/6-12
Ökl EXC-4 SKK Österbybruk Int 26/5-12
Ökl EXC-1 / CK / BT-2 / CERT SKK Västerås Nat 28/4-12
Ökl VG SvVK Sundsvall Off 15/4-12
Ökl EXC SKK Sundsvall Nat 14/4-12
Ökl EXC-2 SvVK Boden Off 1/4-12
Ökl EXC-4 / CK SKK Stockholm Int 11/12-11
Ökl EXC SvVK Sundsvall Off 9/10-11
Ökl EXC-4 SKK Sundsvall Int 8/10-11
Ökl VG SKK Högbo Bruk Int 17/9-11
Ökl EXC-2 / R-CERT SKK Gimo Int 11/9-11
Ökl 4 / HP SvSR Gimo Inoff 10/9-11
Ökl EXC SvVK Lövudden Off 25/7-11
Ökl VG SvSR Lövudden Off 24/7-11
Ökl EXC-2 / CK / BT-3 SKK Alfta Nat 10/7-11
Ökl VG SvVK Strängnäs Off 27/3-11
Ukl 1-1 / HP SKK Sundsvall Int 9/10-10
Ukl 1-3 / CK SvSR Lövudden Off 30-31/7-10
Ukl 1-3 SKK Alfta Nat 17/7-10
Ukl 2 / HP / BT-R SvSR Österbybruk Inoff 29/5-10
Junkl 1-1 / HP Norge Bergen Int 18/4-10
Junkl 2 SKK Sundsvall Int 3/10-09