Skip to content
Menu

Styrelsen informerar

Vad händer i klubben?
Håll dig uppdaterad!
Senaste informationen
från styrelsen kan du
hitta här >>

Salukins ålder

Har du mist din
saluki? Hjälp oss att
kartlägga hur gammal
salukin blir via
detta formulär >>

Salukibladet

Erbjudande!
Boka vårt annonspaket
i Salukibladet!
Boka här >>

Lathund för arrangerande av officiella utställningar inom SvVK

Dokument att ladda ner finns längst ner på sidan.

Utställningsansökan
Avdelningar och rasklubbar ska ansöka om utställningar till HS utställningskommitté (HS UtstK). Ansökan skall lämnas senast den 1 december tre år före aktuellt utställningsår. Ansökningar om utställningar exempelvis 2015 ska lämnas senast den 1 december 2012 osv.

Domare
Ca två år i förväg bör avdelningar och rasklubbar ha färdiga domarförslag. Alla domare på SvVK:s utställningar ska ha vinthundsanknytning. Om en aktuell domares vinthundsanknytning är tveksam, ska kontakt tas med utställningskommittén. Ett kontrakt (finns att ta hem från SKK:s hemsida) ska upprättas med alla domare. I kontraktet regleras ersättningar och andra överenskommelser mellan arrangören och domarna. Reseersättningar och domararvode ska utgå enligt SKKs bestämmelser. Vissa utländska domare måste ha tillstånd från sitt hemlands kennelklubb för att döma i  Sverige. HS utställningskommitté ansvarar för dessa förfrågningar, varför samtliga inbjudan utländska domare måste rapporteras i god tid till denna kommitté.
En domare får max bedöma 80 hundar/dag . Förfrågan till SKK om eventuella dispenser för fler hundar per domare görs av avdelning/rasklubb med kopia till HS utställningskommitté.

Ringsekreterare
Ska engageras i god tid. Arvode och reseersättning ska utgå enligt  SKK:s bestämmelser.

PM/information
om utställningen ska upprättas i god tid och publiceras i arrangerande klubbs tidskrift och hemsida. Manus skickas i god tid före manusstopp. Affischering sker på tillåtna platser.
Ett PM skall innehålla: plats och tid, datum för sista anmälningsdag och betalningsdag samt avgifter för de olika klasserna. Vidare hur anmälan kan göras, post/bankgiro för anmälningsavgifter, domare, krav på medlemskap, (ev. reservdomare) och kontaktperson som man kan vända sig till med frågor. Ange gärna också vilka krav som gäller för att få delta på utställningen, som t ex vaccinationsregler och kopia på orginalstamtavla för
utlandsregistrerad hund osv. Normalt går anmälningstiden ut ca en månad före utställningsdagen. Fastställ datum och klockslag (12:00).

Anmälningar/avgifter
En person utses som ansvarig för att ta emot anmälningarna. Anmälan kan ske via post eller online. Vid anmälning online skickas bekräftelse till utställaren om att anmälan är mottagen. Den ansvarige kontrollerar med kassören att samtliga utställare har betalt anmälningsavgiften och medlemsavgift (vid officiell klass). Anmälningsavgifterna bestäms av respektive avdelning/rasklubb.

Katalog
Det är viktigt att alla uppgifter finns med i katalogen, t ex bestyrelse, kommissarie, domare, och ringsekreterare. I katalogen framgår också i vilken ring och i vilken ordning de olika raserna bedöms samt information om finaltävlingar. Vidare är en förklaring om prisbeteckning, prisband och kokarder en bra information liksom utdrag ur aktuellt regelverk för gällande klasser och bedömningsordning. Ibland har företag eller privatpersoner sponsrat tex priser, då bör deras namn/logga finnas med i katalogen. Annonser kan även säljas för att hjälpa till att finansiera utställningen. På framsidan av katalogen ska det stå utställningsdatum, arrangerande klubb och ort.

Resultatlistan och kritiklappar
Resultat listor och kritiklappar ska förberedas av arrangören. Hundarnas namn och registreringsnummer skrivs tydligt. Arrangerande klubb, ort, datum, ras, kön, klass och domarens namn skall finnas med på kritiklappen.

Klassindelning
Valpklass I (4-6 månader), valpklass II (6-9 månader), juniorklass 9-18 månader, unghundsklass 15-24 månader, bruksklass (för hundar med kvalificerat lure coursing provresultat), öppenklass 15 månader-, championklass (för hund som är svensk eller utländsk champion), veteranklass 8 år-

PM och nummerlapp
PM och nummerlapp ska skickas till samtliga utställare. Detta ska ske per post men om anmälan gjorts on-line kan de skickas via e-mail. Nummerlapparna kan också delas ut på utställningsdagen på angiven plats. De personer som på aktuell utställning har avels- eller uppfödargrupp ska informeras om detta av arrangören.

Veterinär
måste finnas på plats om det är mer än 400 hundar är anmälda. Vid samarrangemang med annan/andra klubbar, avdelningar kan samma veterinär användas.

Plats för utställningen
Avdelningar och rasklubbar kan antingen arrangera en utställning helt i egen regi eller samordna med t ex en länsklubb inom SKK. Ett avtal skall då skrivas mellan parterna. Den lokala polismyndigheten skall alltid underrättas om planerade utställningar. Vid utställning på offentlig plats (dvs kommunens mark) ska ansökan om tillstånd göras.

Bestyrelse och kommissarie
skall alltid finnas vid officiella utställningar. Dessa  bestäms enligt SKK:s regelverk. Samma bestyrelse kan användas vid eventuella samarrangemang.

Budget för utställningen
skall upprättas minst ett år i förväg och skickas in till avdelningens/rasklubbens kassör.

Ändringar av utställningen
Utställningsprogram fastställes av SKK och de beslutar också om eventuella förändringar i programmen. Önskemål om förändringar av plats och/eller datum ska lämnas till HS utställningskommitté senast den 1 september året före aktuell utställning.

Ansvarsfördelning
Det är avdelningens/rasklubbens styrelse som har det övergripande ansvaret för planering, genomförandet, ekonomiska resultatet samt uppföljning av utställningen.

Vaccinationskontroll
skall göras vid entrén. Hunden skall vara vaccinerad enligt SKK:s regler. Valp under fyra månader får ej vistas på utställningsplatsen.

Före utställningen
Tänka på att beställa rosetter i god tid, trycka kataloger, kontakta  sponsorer, se till att det finns material för att bygga ringar, bord stolar, mätsticka och förtäring till domarna och ringsekreterarna. Domartält behövs vid utomhusutställningar och  trimbord för de mindre raserna. Se till att det finns tillräckligt med funktionärer på plats. Välkomstbrev med pm bör skickas till domare och sekreterare minst fjorton dagar före  utställningen.

Efter utställningen
Kontrollera resultatlistor och kritiklappar. Resultatlistan i original och 2 ifyllda kataloger samt kritiklappar ska lämnas till ansvarig inom avdelningen/rasklubben för vidare rapportering till SKK. Även avelsrådet skall ha 1 ex av katalogen.

Informationen och text är hämtad från ”Handbok för Utställningsansvariga” (senaste revidering av denna är gjord 2010-11-25) och från ”Utställnings- och championatsregler” från SKK. som gäller från 2012-01-01 till 2016-12-31

Läs även: GEMENSAMMA RIKTLINJER FÖR UTSTÄLLNINGSARRANGÖRER SVVK
Fastställda av Vinthundsfullmäktige 120421
Länk till SvVK:s sida >>

20130123 För kännedom bifogas uppdaterat reseersättningsdokument som tillämpas av SKK centralt

20121220 Nya utställningsregler januari 2013 >>

Anvisningar för utställningar som inte stambokförs >>

European Judges Directory har blivit FCI Judges Directory
NKK som ansvarar för driften av domarguiden har på FCIs Europasektions uppdrag släppt en ny version där möjlighet finns för samtliga FCI-länder (inte bara europeiska) att lägga in sina exteriördomare. Varje lands kennelklubb väljer själva om de vill lägga in sina domare, så domarguiden kommer inte att vara komplett med världens alla FCI-domare men allteftersom kommer säkert fler länder att ansluta sig.
Tyvärr finns den nya versionen inte på svenska, utan endast på de fyra FCI-språken (engelska, franska, spanska och tyska).
Om du är osäker på vilken ras som avses kan du ta reda på det med hjälp av FCI-numret (FCI-nr finns angivet på samtliga svenska rasstandards).
Den nya versionen av domarguiden hittar ni på www.fci-judge.org/fcijudge
På SKKs webbplats finns information om nyheter i FCI Judges Directory;
http://www.skk.se/nyheter/2013/5/ny-version-av-fci-judges-directory/

Med förhoppning om att FCI Judges Directory blir ett bra hjälpmedel för arrangörer av utställningar!


Nytt FCI-arvode för domare på utställning från 2014-01-01.

Uppdaterad information/dokument ’Inrikestraktamenten/Bilersättning/Arvode’ där de nya FCI-arvodena framgår kommer inom kort att finnas på www.skk.se . Ni hittar informationen på följande länkar: http://www.skk.se/om-skk/funktionarsinfo/reseersattning/Inrikestrakatmente-reseersattning-arvode.pdf

Ändringen gäller FCIs arvode för tjänstgöringsdagen (den dag/de dagar domaren dömer) som höjts till 50 € / dag. FCIs arvode för resedag är oförändrat 35 € per dag.

Från 2014-01-01 är arvodet för domare följande:
Domare (enligt SKKs ersättningsnormer)* 950 kr/tjänstgöringsdag
Domare (enligt FCIs ersättningsnormer)* 50 € / tjänstgöringsdag 35 € / resedag

*) Den ersättningsnorm som väljs (SKKs eller FCIs) ska tillämpas för både bilersättning och arvode.

Från förra året kan exteriördomare välja att få ersättning enligt FCIs ersättningsnormer eller enligt SKKs ersättningsnormer. Om domaren väljer FCIs ersättningsnorm gäller det för både arvode och bilersättning, likaså om SKKs ersättningsnorm väljs (det går alltså inte att ”blanda” de båda ersättningsnormerna och ta milersättning enligt den ena och arvode enligt den andra).

FCIs bilersättning 0,35 €/km är skattepliktig, SKKs bilersättning 1,85 kr/km är skattefri.
Klubbarna är dock fria att teckna andra avtal enligt överenskommelse med domaren ifråga.

Ni har väl inte missat det nya domaravtalet som kom i höstas?

Nyheterna är bl.a. att det finns möjlighet att välja ersättningsnorm (SKKs eller FCIs), samt att domaren förbinder sig att döma enligt SRDs intentioner. I den engelska versionen finns också möjlighet för domaren att ange vlket FCI-språk bedömning önskar ske på. Avtalet finns på www.skk.se under ’Utställning’ – ’Funktionärsinfo’ – ’Utställningsarrangör’; http://www.skk.se/utstallning/funktionarsinfo/utstallningsarrangor/

Avtalet finns i svensk samt engelsk version, här nedan finns länkar direkt till respektive avtal;
Domaravtal – svenska: http://www.skk.se/Global/Dokument/Utstallning/Blanketter/Domarinbjudan-bekraftelse-avtal-ifyllbar-T17.pdf
Domaravtal – engelska http://www.skk.se/Global/Dokument/Utstallning/Blanketter/Invitation-to-judge-confirmation-agreement-T18-ifyllbar.pdf

Det nya avtalet finns inte upptryckt, utan endast i digital version (pdf) på www.skk.se, se ovanstående länkar.

Raslista gruppindelning >>


För att SvSR ska kunna upprätta kontrolluppgifter, som är en skyldighet enligt Skattelagstiftningen, krävs att banketten ”reseräkning” fylls i av domare samt ringsekreterare innan utbetalning av arvode kan ske. Blanketten hittar ni här.
http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/foreningar/ideellaforeningar/driva/kontrolluppgiftforideellaforeningar.4.2b543913a42158acf800025102.html 

Språk / language

SENASTE RESULTAT

VÅRA SPONSORER